تحول در زندگی با آشنایی تو با خودت

دوره ای ارزشمند برای دسیابی تو به مرکز بودن ات،به قدرت درونی ات،خود باارزشت…

تو همین گونه که هستی بی نظیری، تو همین گونه که هستی کامل و بی نقصی

تنها اتفاقی که باید رخ دهد دسیابی تو به حقیقت وجودی خودت و به کار بردن این قدرت در زندگی ات

در این دوره تو با چندین اصل اساسی آشنا میشوی و در صورت انجام تمریناتش شاهد تحول در تمامی جنبه هایی که خواهان تغییر هستی.

تو خود را می یابی، خودی که خاک گرفته و کاری که این دوره انجام می دهد جلا دادن جوهره درونت است

مریم کهوند هستم؛ علاقمند به یادگیری

یادگیری عمیق ترین لایه های ناشناختۀ وجودی ام

استادم، جهان و هر آنچه در آن است!

اصولی تعریف شده و تغییر ناپذیر دارد،

هوشیاری شرط اول یادگیری است،

همقدم شده ام برای دیکته کردن الفبای اصولش

متن زندگی آزمایشگاهم شده

همۀ هستی به خدمتم درآمده برای آزمودن هایم

گاهی سیلی خوردم و رد شدم، گاهی لب مرز و با تک ماده قبول

اشتیاقم اما سوزان

 اینک آگاهم و همچنان در راه

و میگویم با هم مسیران از اصول های آزمایش شده ام

محور موضوعی سایت

برای بهبود عملکرد نظری داری