گروه تحقیقاتی ذهن آگاهی

مریم کهوند هستم؛ علاقمند به یادگیری

یادگیری عمیق ترین لایه های ناشناختۀ وجودی ام

استادم، جهان و هر آنچه در آن است!

اصولی تعریف شده و تغییر ناپذیر دارد،

هوشیاری شرط اول یادگیری است،

همقدم شده ام برای دیکته کردن الفبای اصولش

متن زندگی آزمایشگاهم شده

همۀ هستی به خدمتم درآمده برای آزمودن هایم

گاهی سیلی خوردم و رد شدم، گاهی لب مرز و با تک ماده قبول

اشتیاقم اما سوزان

 اینک آگاهم و همچنان در راه

و میگویم با هم مسیران از اصول های آزمایش شده ام

محور موضوعی سایت

برای بهبود عملکرد نظری داری